MKB BEDRIJVEN TWENTE » CONTACT » DISCLAIMER

DISCLAIMER MKB BEDRIJVEN TWENTE


Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten vermeldt op deze website en prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De informatie op deze link website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze link website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor volledigheid en actualiteit van informatie. 


INFORMATIE | MKB BEDRIJVEN TWENTE WEBSITE

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke achteraf aantoonbare schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.


WIJZIGINGEN | MKB BEDRIJVEN TWENTE WEBSITE

Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de teksten van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere niet relevante aansprakelijkheid t.a.v. juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van de website wijzen wij van de hand.


PLAATSING BEDRIJFSLINK | BEDRIJVEN TWENTE WEBSITE

Wij streven ernaar om de door u aangemelde website pagina link binnen 24 uur bij te plaatsen. Plaatsing is voor altijd gratis zonder enige verplichting.


 

GENOEMDE PRIJZEN | TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website genoemde prijzen zijn onderhevig aan jaarlijkse indexering en in euro exclusief B.T.W. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Bedrijfswebsite vermelden of heeft u andere vragen? Neem gerust contact op.